Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników MISIOWYCH PORANKÓW

1.Na Misiowe Poranki zapraszamy osoby zdrowie, niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.

2. Osoby wchodzące na zajęcia powinny okazać bilet. Na terenie Sali Kina mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć oraz animatorzy. Rodzice podczas zajęć proszeni są o pozostanie na wyznaczonych biletem miejscach.

3. Na terenie kina uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk. 

Nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje: dzieci do lat 6; osób, które pobrykają się z problemami z oddychaniem – nie ma konieczności okazania zaświadczenia, czy orzeczenia; 

osoby, które ze względu na swój stan zdrowia, nie są w stanie same założyć i zdjąć maseczki – nie ma konieczności okazania zaświadczenia, czy orzeczenia. 

W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do zakładania maseczki.

W kinie znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do dezynfekcji. Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć. Wszyscy przebywający na terenie kina zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą.

4. Liczba osób mogących przebywać na terenie każdej z siedzib kina jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi GIS.

5. W przypadku odwołania zajęć w z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie którejś z Kin, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia zamknięcia.

6. W przypadku choroby lub kwarantanny niewykorzystane bilety na Misiowe Poranki można bez problemu zwrócić wg regulaminu danego kina


Regulamin Konkursu na Halloweenową Dynię

1. Organizatorem konkursu są Misiowi Przyjaciele. Konkurs organizowany jest na Misiowch Porankach na Balu Halloween

2. Prace można przekazać wyłącznie na Misiowych Porankach w dniu 25 X 2020 roku

3. Prace dostarczone po terminie nie wezma udziału w Konkursie,

4. Zdjęcia prac mogą zostać umieszone na FanPagu Misiowych Przyjaciół na Facebooku, Instagramie i wyświetlone na Misiowych Porankach,

5. Nagrodzeni za przesłanie prace zostaną ogłoszene na Misiowych Porankach po Balu.

6. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających na Misiowe Poranki.

7. Przekazanie Pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i  z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikacje przesłanych prac.


Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział rodzina (zwana dalej Uczestnikiem), która spełniają łącznie następujące warunki: Zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo, nie jest pracownikiem organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu, spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane prace.

3. Każda rodzina może wysłać po 1 pracy na dziecko. 

4. Prace muszą być wykonane własnoręcznie. 

5. Prace należy przekazać Misiowym Przyjaciołom.

6. Należy zapoznać się z regulaminem

7. Wśród autorów najciekawszych prac rozdamy dodatkowe nagrody od Misiowych Przyjaciół,  

8. Zgłaszane prace mogą być publikowane w internecie. 

9. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem. 

10. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora. 

Komisja Konkursowa 

1.Przekazane prace na Misiowych Porankach zostaną poddane ocenie przez animatorów z Misiowych Poranków: 

2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna. 

Nagrody 

1. Organizator przyzna: 

1)  5 biletów na Misiowe Poranki 

2)  nagrody specjalne za najciekawsze prace: 8 nagród w postaci nagród rzeczowych: od sponsorów książek, gier itp

3)  Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich. 

4)  Nagrody zostaną przekazane osobiście na Misiowych Porankach. Nagród nie przekazujemy inną drogą.

 Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji przekazanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.misiowiprzyjaciele.pl , www.misioweporanki.pl,  na Instagramie i facebooku. 

2. Wraz z przekazaniem prac Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach związanych z Konkursem, obejmującej okres pięciu lat oraz rozciągającej się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne: 

utrwalanie i zwielokrotnianie projektu technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych, rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować: 

w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności w formie T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych,

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.

4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora.

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników. 

3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej.


Regulamin Konkursu Plastycznego

1. Organizatorem konkursu są Misiowi Przyjaciele. Konkurs organizowany jest na Misiowch Porankach. 

2. Prace można przekazać wyłącznie na Misiowych Porankach

3. Prace dostarczone po terminie nie wezma udziału w Konkursie, ale wezmą udział w wystawie

4. Zdjęcia prac mogą zostać umieszone na FanPagu Misiowych Przyjaciół na Facebooku i wyświetlone na Misiowych Porankach,

5. Nagrodzeni za przesłanie prace zostaną ogłoszene na Fanpage`u Misiowych Przyjaciół na Facebooku.

6. Konkurs ma zasięg w ogólnopolski  dla dzieci uczęszczających na Misiowe Poranki i przyjaciół z Facebooka.

7. Przesłanie Pracy jest jednoznacznym z akceptacją regulaminu i  z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikacje przesłanych prac.

8. Następuje całkowite zwolnienie Facebooka z odpowiedzialności przez każdego z uczestników,konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub administrowany lub też stowarzyszony we współpracy z Facebookiem, uczestnik promocji powierza informacje Organizatorowi promocji, a nie serwisowi Facebook.

9. Nagrody dla osób spoza Warszawy zostaną wysłane Pocztą.


Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział rodzina (zwana dalej Uczestnikiem), która spełniają łącznie następujące warunki: Zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo, nie jest pracownikiem organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu, spełnia inne warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane prace plastyczne.

3. Każda rodzina może wysłać po 1 pracy na dziecko. 

4. Prace muszą być wykonane własnoręcznie. 

5. Prace należy przekazać Misiowym Przyjaciołom.

6. Należy zapoznać się z regulaminem

7. Wśród autorów najciekawszych prac rozdamy dodatkowe nagrody od Misiowych Przyjaciół,  Wydawnictwa Nasza Księgarnia i innych . 

8. Zgłaszane prace mogą być publikowane w internecie. 

9. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem. 

10. Każdy ma prawo do zgłaszania naruszenia postanowień regulaminu do Organizatora. 

Komisja Konkursowa 

1. Zdjęcia i przekazane prace na Misiowych Porankach zostaną poddane ocenie przez animatorów z Misiowych Poranków: 

2. W swoich decyzjach Komisja Konkursowa jest całkowicie autonomiczna, a jej decyzja jest ostateczna i niepodważalna. 

Nagrody 

1. Organizator przyzna: 

1)  100 biletów na Misiowe Poranki 

2)  nagrody specjalne za najciekawsze prace: 30 nagród w postaci nagród rzeczowych: od sponsorów książek, gier itp

3)  Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich. 

4)  Nagrody zostaną przekazane osobiście na Misiowych Porankach. Nagród nie przekazujemy inną drogą.

 Prawa autorskie

1. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa autorskie, na stronie Organizatora Konkursu www.misiowiprzyjaciele.pl , www.misioweporanki.pl,  i na Instagramie i facebooku. 

2. Wraz z przekazaniem prac Uczestnicy wyrażają zgodę na to, iż nagrodzenie ich prac skutkować będzie udzieleniem przez nich nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na rzecz Organizatora w celach związanych z Konkursem, obejmującej okres pięciu lat oraz rozciągającej się na wymienione poniżej pola eksploatacyjne: 

utrwalanie i zwielokrotnianie projektu technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, audialnymi, fonicznymi i odmianami tych technik, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechniania poprzez publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie na wszelkich nośnikach, w tym bannerach reklamowych, VHS, VCD i DVD, oraz poprzez wykorzystanie wszelkich technik multimedialnych, rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do grafiki w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Powyższe rozpowszechnianie projektów może następować: 

w celu promocji Organizatora w związku z Konkursem, w szczególności w formie T-shirtów, plakatów, wystaw, folderów reklamowych, broszur, ogłoszeń, niezależnie od ich formatu, a także w innych mediach; informacyjnych lub reklamowych, w szczególności w formie reklam audialnych, audiowizualnych, multimedialnych i fonicznych,

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, w tym jako część dzieła zbiorowego oraz udostępnianie w tej formie w sieciach komputerowych i Internecie.

4. Udzielenie licencji przez nagrodzonego Uczestnika nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania projektu w sposób powyżej wymieniony przez Organizatora.

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia będące wynikiem działań firmy dostarczającej przesyłkę, poczty elektronicznej lub/i usług sieci telefonicznej, z których korzystać będą Uczestnicy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników. 

3. W szczególności Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych i zależnych osób trzecich w projektach oraz zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw Organizatora związanych z takim naruszeniem oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

5. Organizator konkursu nie przewiduje procedury odwoławczej.


KONKURS


URODZINOWA LAURKA: DO 1.06.2014

Dzieci we współpracy z rodzicami prosimy o przygotowanie laurki, związaną z jubileuszem Misiowych Poranków (prace prosimy wykonać w dowolnej technice)

Laurka zostanie zaprezentowana na wystawie na Urodzinach Misia 7 VI. 2014 roku. Uczesnicy konkursu zostaną nagrodzeni podwójnym zaproszeniem na Urodziny Misia, wyjątkowym Dyplomem. Najbardziej zaangażowane prace obdarujemy licznymi nagrodami specjalnymi od naszych zaprzyjaźnionych sponsorów.

Pracę prosimy dostarczyć do 1.VI.2014 roku do wyboru:

1) Na Misiowe Poranki - animatorom w zamknietej kopercie z dopiskiem "KONKURS Misiowe Poranki"

2) Do kasy Kina Luna w zamknietej kopercie z dopiskiem "KONKURS Misiowe Poranki"

3) Prace można również wysłać na adres Kina Luna: 

KINO LUNA Centrum Artystyczne ul. Marszałkowska 28 00-576 Warszawa 

z dopiskiem "KONKURS Misiowe Poranki" 


UWAGA! Na odwrocie pracy prosimy czytelnie napisać Imię dziecka, kontakt do rodzica: email kontaktowy i telefon,